Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠTATÚT RADY ŠKOLY

17. 10. 2017

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

V súlade s §24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,  sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy  sa zriaďuje pri Materskej škole Bystré - sídlisko 311.

(2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

(1) Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

(2) Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.

(3)  Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

(2) Rada školy

a)  uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa,        

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z.:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. k návrhu školského vzdelávacieho programu,

3. k návrhu rozpočtu,

4. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

5. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods. 5 písm. e) z. č. 596/2003,

6. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia

7. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

(3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a  tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo  odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy,

c) návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy,

d) ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta,

e) ak rada školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy  má  9 členov.

(2) Členmi rady školy  sú 

  • traja zvolení zástupcovia rodičov: Mgr. Hrehová Ľubica

                                                       Mgr. Nemcová Marcela

                                                       Kaščaková Mária

  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Kunová Katarína

                                                                                            Petričková Emília

  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Baranová Anna
  • traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Hreha Stanislav

                                                                     Holoďaková Mária

                                                                     Sabol Štefan

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

(1) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2)Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, nepedagogickí zamestnanci školy a  rodičia detí školy.

(3)Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

(4) Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich školu.

(5) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(6) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(7) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(8) Členstvo v rade školy zaniká:

a)  uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b)  písomným vzdaním sa členstva,

c)  ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť               zamestnancom školy,

f)odvolaním člena, ktorého deleguje zriaďovateľ,

g)obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

h)úmrtím alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

i)ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,

j)odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa,

k)odvolaním člena podľa

l)obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony.

(9) Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady.

(2) Predsedu volia členovia rady školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou  členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy odvolá ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) ak o to sám požiada.

(4) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov;
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  596/2003 Z.z. a zákona 245/2008  alebo štatútom rady školy;

(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(6) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(8)Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).

(9) Nová rada školy   musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

(11) Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.

(12) Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu.

  

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený na funkciu predsedu rady školy,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety,  prípadne materiály.

(2) Člen rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný.

(3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou a metodickým združením). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

(4) Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

(4) Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.

(5)Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy .

 (6) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 30. júna.

Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
c) prehľad o hospodárení školy.

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.

 

 

 

 

 

 

Čl.9

Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

  1. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy  príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

 

Záverečné ustanovenia

Čl.10
Finančné zabezpečenie  rady školy

 

(1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2)Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa ....................................  a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

V Mš Bystré – sídlisko 311                                      Dátum schválenia:

 

 

podpis predsedu